خرید کاندوم در ایران

شهر پرند استان تهران

خرید کاندوم در شهر پرند استان تهران

شهر جدید پرند، در ۳۳ کیلومتری جنوب‌غربی شهر تهران و در مسیر آزادراه تهران ـ ساوه واقع شده‌است. شهرپرند هم مرز با شهرستان زرندیه در استان مرکزی می‌باشد.
بیشترین تعداد پروژه مسکن مهر در این شهر در حال اجراست و در آینده به شهری بزرگ و پر جمعیت تبدیل خواهد شد. که البته توسعه سریع و افزایش جمعیت این شهر تا مرز بیش از ۶۰۰ هزار نفر بدون در نظر گرفتن همه جوانب توسعه، ممکن است مشکلات اجتماعی برای آن در پی داشته باشد.
احداث نیروگاه پرند در سال ۱۳۸۳ توسط شرکت مپنا شروع شد و آخرین واحد آن در سال ۱۳۸۵ سنکرون گردید.
•        ايجاد محيطي مناسب و مطلوب براي زندگي و رفاه شهري به دور از هر گونه آلودگي و ترافيك شهري.
•        ايجاد و جذب كارگاههاي تخصصي و مراكز خدمات رفاهي و اجتماعي در فازهاي آماده سازي شهر جديد پرند.
•        در نظر داشتن اصول جلوگيري از تخريب محيط زيست با استفاده از بعضي عوامل اكولوژيك محل در طراحي و برنامه ريزي شهر جديد پرند.

خرید کاندوم در پرند


طول و عرض جغرافيايی:
اراضی شهر جديد پرند در حد فاصل شرايط اقليمي منطقه ی شهری تهران و کوير بين 35  درجه ، 23 دقيقه و 52 ثانيه تا 35 درجه، 25 دقيقه و 6 ثانيه عرض شمالی و 50 درجه، 54 دقيقه و 40 ثانيه تا 50 درجه، 58 دقيقه و 33 ثانيه طول شرقی قرار گرفته است.     
متوسط ارتفاع اراضی آن تا سطح دريا و ميزان بارندگی:   
متوسط ارتفاع اراضی آن تا سطح دريا 1100 متر بوده و ميزان بارندگی در اين شهر  بين 200 تا 250 ميليمتر متغير است.
شيب زمين:     
شيب متوسط زمين از شمال به جنوب حدود 3 تا 5 درصد و از شرق به غرب کمتر از 1 درصد است. اين ارقام نشان میدهد که اراضی شهر جديد پرند از نظر جذب انرژی و دفع آبهای سطحی و همچنين امکانات ارتباطی از شيب متوسط نسبتا” مناسبی برخوردارند. در اين زمينه بيشترين و کمترين شيب اراضی در جهت شمال به جنوب برابر صفر تا 1/1 درصد و در جهت شرق به غرب برابر صفر درصد است.      
دما و رطوبت هوا:        
دمای هوای پرند در دامنه (36/5 و 2-) درجه سانتی گراد متغير بوده و به طور متوسط دمای آن 6/16 درجه سانتی گراد محاسبه میگردد. رطوبت هوا نيز در ماه دی حداکثر به 66 درصد خواهد رسيد و در ساير ماههای سال حداقل 24 درصد در تير ماه و حداکثر 58 درصد در بهمن ماه خواهد بود.       
ميزان وزش باد: 
بادهای منطقه دارای جهت غالبا” غربی است و درصد وزش اين بادها بيشتر از ديگر بادها خواهند بود. پس از بادهای غربی، بادهای جنوب و جنوب شرقی از اهميت بيشتری برخوردار میباشد. گاهی نيز بادهايی از شمال به منطقه میوزند، ولی شدت آن کوتاه و محدود است. بيشترين وزش باد به ترتيب در فصل بهار و زمستان است.
اهداف طرح شهر جدید پرند
1- استقرار كانون شهري پرند در جنوب غربي تهران در جوار كانون شهري پر جمعيت اما ضعيف از جنبه زيرساخت هاي شهري همچون رباط كريم به منظور ارائه خدمات برتر به ساكنين موجود در منطقه تحت نفوذشان.
2- ايجاد مركز خود اشتغالي و فراهم نمودن فرصت هاي مناسب شغلي براي رفع نياز جمعيت ساكن در شهر و حوزه نفوذ آن با در نظر داشتن حجم سرمايه گذاري ها در رابطه با امكانات و تاسيسات احداثي در آتيه شهرجديد پرند.
3- ايجاد محيطي مناسب و مطلوب براي زندگي و رفاه شهري به دور از هر گونه آلودگي و ترافيك شهري.
4- ايجاد و جذب كارگاههاي تخصصي و مراكز خدمات رفاهي و اجتماعي در فازهاي آماده سازي شهر جديد پرند.
5- در نظر داشتن اصول جلوگيري از تخريب محيط زيست با استفاده از بعضي عوامل اكولوژيك محل در طراحي و برنامه ريزي شهر جديد پرند.

خرید کاندوم در پرند


 طرح جامع شهر جديد پرند
شهر جدید پرند با جمعيت 8000 نفرو مساحت1000 هکتارو در شواري عالي شهر سازي و معماري تهران در تاریخ 77/6/69 تصویب و در شركت عمران شهر جديد پرند در سال 1369 به ثبت رسيده و از همان تاريخ فعاليتهاي خود را در چارچوب اساسنامه شروع نمود. ابتدا از طريق مشاورين ذيصلاح اقدام به تهيه طرحها و مطالعات مربوط به شهر نمود و با پايان يافتن هر مرحله از مطالعات اجراي پروژه هاي مربوطه ساماندهي شد.اين روند بر اساس برنامه زمان بندي شهر دنبال گرديد كه در آن تامين آب و برق و ساير خدمات و تاسيسات زيربنايي در اولويت قرار داشت. پس از تكميل اين تاسيسات و خدمات، احداث مراكز خدماتي و رفاهي در كنار جلب سرمايه گذاران خصوصي و تعاوني ها براي ساخت و احداث واحدهاي مسكوني، تجاري و … مطرح شد كه آن نيز در سالهاي اخير با موفقيت هاي قابل ملاحظه اي همراه بوده است. طرح جامع شهر جديد پرند كه در سال 1377 توسط مهندسين مشاور اسكو ايران تهيه گرديد و با مصوبه شماره 30080/1628 در تاريخ 77/6/31 مورد تصويب شورايعالى شهرسازى و معماري ايران قرار گرفت. در اين مصوبه جمعيت شهر 80548 نفر در مساحتى معادل 1467 هكتار با تراكم ناخالص پيشنهادى 90 نفر در هكتار و تراكم خالص مسكونى پيشنهادى 216 نفر در هكتار مشخص گرديده است ضمنا مساحت ناحيه‌ صنعتى 150 هكتار منظور شده است. ميزان مساحت و درصد كاربري هاى مختلف شهر  در بخش كاربري اراضي آورده شده است. لازم به توضيح است 200 هكتار از اراضي صنعتى خارج از طرح جامع با همامنگى وزارت صنايع به شركت شهركهاى صنعتى واگذار گرديد كه اميد است با سياستى كه در زمينه گسترش ناحيه صنعتى وجود دارد ناحيه صنعتى شهر جديد پرند يكى از بزرگترين شهركهاى صنعتى كشور گردد.
الگوي توسعه شهر
براي تهيه و ارزيابي الگوي مناسب توسعه شهر جديد پرند، فاكتورهاي چهارگانه ذيل در كنار معيارهاي طراحي و برنامه ريزي مورد توجه طرح توسعه و عمران بوده اند.
فاكتورهاي درجه 1 : توپوژرافي – دسترسي و شبكه هاي موجود
فاكتورهاي درجه 2 : همجواري – جهت شيب – قابليت دسترسي به اراضي
فاكتورهاي درجه 3 : وضعيت – موقعيت و ميزان اراضي قابل استفاده شهر – اراضي ذخيره براي توسعه آتي شهر
فاكتورهاي درجه 4 : ديد و منظر – عوامل اقليمي
ضمن آنكه احكام ذيل به منظور دستيابي به الگوي مناسب توسعه شهري و با اتكاء بر اصول و معيارهاي برنامه ريزي تفصيلي و طرح توسعه شهري پرند، استخراج شده اند.
1- قابليت رشد و توسعه مناسب در مراحل مختلف توسعه شهر جديد پرند از جنبه توسعه فيزيكي و شكل گيري، تكامل كاركردها و پذيرايي از هويت و سيماي مطلوب براي دستيابي به هدف بهينه تر رفع نيازها و امكاناتي كه در غالب زمان شكل گرفته و هويدا مي گردد.
2- برخورداري از انعطاف پذيري در استقرار كاربري ها و طراحي سايتي شهر
3- رعايت سلسله مراتب دسترسي و قابليت دسترسي به ارائه طرح
4- تنظيم سلسله مراتب تقسيمات كالبدي و مراتب توزيع خدمات محلي، ناحيه‌اي و شهري و منطقه‌اي در سطح كل بخش طراحي
5- پيش بيني زمينه‌هاي آسيب پذيري در مقياس كلان و خرد به منظور تامين امنيت واقعي براي توسعه شهر جديد پرند
6- برقراري تنوع در بافت مجموعه كاربري‌هاي شهري و از جمله مسكوني
7- توجه به ابعاد اقتصادي طرح توسعه شهر پرند
8- هويت بخشيدن به شهر با حدود تقسيمات سياسي مرزهاي پرند و ارجحيت ارتقاء مركزيت
شهر پرند در حدود تقسيمات پيشنهادي و منطقه راهبردي آن
9- برقراري ارتباط خدماتي، تجاري، مسكوني بين دو فاز آماده سازي شهر جديد پرند
10- امكان ارتباط شهر با محورهاي ارتباطي منطقه‌اي در جوار اراضي شهر
فرصت های سرمایه گذاری
طرح احداث بيمارستان 300 تختخوابي بين المللي فوق تخصصي
طرح احداث خط انتقال آب هاي زير زميني تهران به شهر جديد پرند
طرح احداث پارك جنگلي در دره حد فاصل فازهاي 3 و 4 مسكوني
طرح ايجاد هتل 5 ستاره با پيش بيني 100 باب اتاق جهت جذب گردشگران و مسافرين ورودي به تهران
طرح ايجاد درياچه مصنوعي
طرح ايجاد ديسني لند در اراضي شهر جديد پرند
طرح ايجاد منو ريل
طرح ايجاد دهكده المپيك جهت انتقال دهكده المپيك تهران
طرح ايجاد پمپ بنزين
طرح ايجاد كانال تاسيساتي در فاز 3 و 4
طرح ايجاد باغ شهر
طرح ايجاد سينماي روباز و سربسته
طرح ايجاد سالن‌هاي ورزشي چند منظوره
ناحيه صنعتي شهر جديد پرند
ناحيه ي صنعتي شهر جديد پرند با 350 هکتار و امکانات زير بنائي با ويژگي هاي يک منطقه ي صنعتي جديد در نزديکترين نقطه ي شهر تهران مکان يابي شده است. همجواري اين ناحيه با فرودگاه بين المللي امام(ره) ، و نمايشگاه اکسپو مي تواند نقش بسزائي در فعاليتهاي صنعتي – تجاري – بازرگاني، منطقه ايفا نمايد. طراح سعي نموده در جانمائي صنايع  به حفظ تعادل در استفاده از زمين، ميزان تابش آفتاب، جمع آوري فاضلاب، آلودگيهاي صوتي، همجواري صنايع و ارتباط توليدي محصولات  اهميت خاصي قائل باشد.از جمله مزيتهاي ناحيه ي صنعتي مي توان به: افزايش درآمد و اشتغال، تنظيم جريان صنعت و راهنمائي استقرار منظم آنها در محدوده ي شهرهاي بزرگ، حفظ مناسبترين زمين ها براي صنايع ضمن تخليه و آزاد سازي اراضي صنعتي در شهر مادر و اختصاص آن به کار بري مناسبتر، کم کردن فاصله ي محل کار تا مسکن، کاهش حمل و نقل و صرفه جوئي در هزينه ها اشاره نمود.
ناحيه صنعتي پرند شامل سه بخش مي شود:
الف) ناحيه 150 هكتاري كه تحت نظارت شركت عمران مي باشد، تقريبا آماده سازي آن تكميل شده و متقاضيان صنايع مشغول ساخت و ساز هستند. اين  ناحيه براي استقرار 250 واحد صنعتي پيش بيني گرديده است. (شامل 170 واحد صنعتي و 180 انبار)
ب) ناحيه 200 هكتاري كه زير نظر شركت شهركهاي صنعتي اداره مي شود و هم اكنون مراحل آماده سازي را مي گذراند اين ناحيه براي استقرار 400 واحد صنعتي طراحي گرديده است.
ج ) ناحيه توسعه كه بنا به سياست هاي آتي و ميزان تقاضا مساحت آن تعيين خواهد گرديد.
لازم به ذکر است در بخش متعلق به شركت عمران شهر جديد پرند (فاز يك صنعتي) صنايع الكترونيك، فلزي، مواد غذايي، نساجي، سلولزي، شيميايي، كاني هاي غير فلزي و انبارها پيش بيني گرديده است.در بخش متعلق به شركت شهركهاي صنعتي (فاز دو صنعتي) براي صنايع فلزي و الكترونيك پيش بيني گرديده است.
طرح های آینده شهر جدید پرند
شهر الكترونيكي:
 نزديكي به پايتخت، نزديكي به دانشگاهها و مراکز علمي، سرمايه گذاريهاي کلان انجام شده، فرودگاه، ناحيه صنعتي، نمايشگاه اکسپو، شاهراههاي ارتباطي، فرصتهاي کليدي و نقاط قوت شهر پرند براي شکل گيري الگوهاي مدرن در اين شهر ميباشد.
تبديل شدن شهر پرند به شهري پيشرو در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و بهره گيري کارآمد از آن در يک زندگي شهري، اساس شهر الکترونيکي پرند محسوب ميشود. با استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات، ارتباطات شهري تسهيل و تسريع ميشوند
و به دليل بهره گيري از مولفه هاي خاص شهر الکترونيکي، محدوديتهاي زماني و مکاني در ارتباطات کاهش مي يابد.
همچنين فناوري اطلاعات بعنوان يک عامل کليدي در صنعت، آموزش و تجارت استفاده شده و موجبات بوجود آمدن شهر الکترونيکي را فراهم مينمايد.
طرح احداث نمايشگاه بين المللي اكسپو:
امروزه تجارت خارجي نقش اساسي در اقتصاد کشورها بازي مي کند و در اين راستا چگونگي دستيابي به بازارهاي جهاني از اهميت فراواني برخوردار است. در اين ميان نقش نمايشگاهها بعنوان عامل بسيار مهمي در زمينه کسب بازارهاي جهاني و ايجاد تحرک در اقتصاد کشورها بر کسي پوشيده نيست. امروز ديگر از نمايشگاهها بعنوان محلي براي خريد و فروش کالا صحبت نمي شود بلکه نقش نمايشگاهها در ايجاد تحرک و تحول در اقتصاد کشورها مطرح است. اكسپو يك نمايشگاه جهاني است كه هرساله در يك كشور از پيش تعيين شده برگزار ميشود. نمايشگاه اکسپو شهر جديد پرند با مساحت 300 هکتار، يكي از ارکان اصلي عرضه و معرفي کالا در نيل به اهداف استراتژيک بخش بازرگاني کشور محسوب شده و مي تواند نقش بسزائي در فعاليت‌هاي صنعتي – تجاري – بازرگاني، منطقه ايفا نمايد. همجواري نمايشگاه اکسپو با يکي از بزرگترين فرودگاههاي بين المللي خاورميانه درکنار آزاد راه تهران – ساوه، آزاد راه تهران- قم، راه آهن  تهران جنوب و وجود  ناحيه 300  هکتاري صنعتي،  مي تواند  نقشي جهاني  براي شهر جديد  پرند  بهمراه آورد.  بطور کلي مي توان نمايشگاهها را در 6 گروه خلاصه نمود: نمايشگاههاي بين المللي بازرگاني عمومي، بازرگاني تخصصي، اطلاعاتي، ملي، منطقه اي، جهاني و اختصاصي.
در اين ميان نمايشگاههاي اکسپو هر چهار يا پنج سال يکبار در سطح بسيار گسترده اي و با اهداف مختلف اقتصادي، بازرگاني و اجتماعي و بمنظور نزديک نمودن ملل جهان به يکديگر براي مدت طولاني که حداقل پنج يا شش ماه طول مي کشد در يک نقطه اي از جهان بر پا مي شود. در اين نمايشگاهها معمولا” کشورهاي شرکت کننده به نمايش کليه فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود مبادرت مي ورزند و در واقع کليه مشخصات يک کشور بصورت يک مجموعه به معرض نمايش جهانیان قرار مي گيرد.
برگزاري چنين نمايشگاههايي در کنار اهداف فرهنگي خود مي تواند خريداران و مصرف کنندگان زيادي را در يک بازار بزرگ و با فروشندگان متنوع بصورت مجتمع در يک مکان جمع آوري نمايد. ارائه کنندگان کالاهايي مشتريان بيشتري بسويشان جذب خواهد شد و در مقابل نيز مصرف کنندگان کالاهاي بهتر و ارزانتري بدست مي آورند.
طرح احداث خط قطار شهري (مترو) تهران- پرند:
با عنايت به مصوبه هيأت محترم وزيران به شماره 14298/ت32488هـ مورخ 84/3/9 و مطالعات انجام گرفته در خصوص طرح اتصال قطار شهري تهران به فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و شهر جديد پرند، مي توان اميدوار بود اين پروژه ظرف مدت چهار سال به بهره‌برداري برسد، که مطمئناً با چنين تفکر زيربنايي، تحول مهمي در منطقه از بعد دسترسي آسان به مناطق شمال تهران (بااستفاده از خط 1 و 3 مترو) حاصل و بسياري از سفرهاي روزانه در جنوب تهران کاهش يافته و شهر پرند از حيث دسترسي ارزان و مطمئن با استقبال زياد مردم، متقاضيان ادارات و ارگانها واقع مي گردد.
ورزشگاه اختصاصي شهر :
در تير ماه 1383 پس از جلسات هماهنگي بين مديران شرکت عمران شهر جديد پرند و باشگاه ورزشي فرهنگي پرسپوليس در خصوص واگذاري قطعه زميني به مساحت 30 هکتار که بعد به بيش از 63 هکتار افزايش يافت به تفاهم و توافق نهايي رسيدند. اين مجموعه ورزشي  –  فرهنگي و  تفريحي در زميني  با  مساحت  63  هکتار با  پيش بيني  امکانات  و استانداردهاي روز دنيا در نظر گرفته شده است. کل طرح در يک دوره چهار ساله به تناوب به بهره برداري خواهد رسيد و منابع مالي مورد نياز اجراي طرح ميتواند به تدريج مورد استفاده قرار گيرد.
استاديوم بزرگ و سرپوشيده فوتبال با ظرفيت 35 هزار نفر با پيش بيني توسعه تا 55 هزار نفر، سالن سرپوشيده 12 هزار نفري، مجموعه موزه، باشگاه و سالن اجتماعات با گنجايش 400 نفر، استاديوم فوتبال 15 هزار نفري با تمام امکانات سرويسدهي، آکادمي ورزشي دوره عالي بهمراه انستيتوي آموزشي، رينگ دور درياچه مصنوعي جهت مسابقات (اتومبيلراني، موتورسيکلتراني و دوچرخه سواري)، استخر المپيک، شيرجه و واترپلو با گنجايش 4000 تماشاچي در فضاي آزاد، سه زمين تمريني بسکتبال و واليبال، سه زمين تمريني تنيس، استاديوم تنيس جهت مسابقات با گنجايش 5 هزار نفر، درياچه مصنوعي جهت ورزشهاي آبي قايق راني – اسکي روي آب، رودخانه خروشان استاندارد المپيک، استاديوم دو و ميداني و دوچرخه سواري با گنجايش 6000 نفر از جمله امکانات در نظر گرفته شده براي اين مجموعه است.
احداث بيمارستان:
با توجه به افزايش و رشد روزافزون جمعيت در منطقه و نياز به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني و توجه به همجواري فرودگاه بين‌المللي حضرت امام (ره)، جاده ها و بزرگراههاي ارتباطي و احتمال بروز حوادث غير قابل پيشگيري و غير مترقبه جاده اي و اورژانسهاي مختلف اين مرکز مي بايست داراي بخشهاي ويژه اي همراه با مرکز اورژانس هوايي (هليکوپتر امداد)  و مراکز خدمات اورژانس زميني باشد تا اين حوادث را پوشش دهد، لذا پيشنهاد احداث بيمارستان بين المللي 96 تختخوابي جهت پوشش موارد فوق امريست اجتناب ناپذير و در مواقع حساس و سوانح غير مترقبه کمک شايان توجهي به مردم خواهد نمود، بنابراين شهر پرند به لحاظ موقعيت مکاني و پيش بيني کاربري بيمارستان، محلي مناسب بشمار آمده و سرمايه گذاري و اختصاص بودجه جهت اين امر از بسياري از مرگ و مير ناشي از سوانح جلوگيري مينمايد.
 احداث پيست کارتينگ و پيست اتومبيلراني:
احداث مجموعه اي متشکل از قسمتهاي مختلفي از قبيل پيست حرفه اي اتومبيلراني، اسب سواري و مجموعه هاي  ورزشي و  تفريحي از جمله  امکانات اين کارتينگ  خواهد  بود. اين مجموعه بمنظور پر کردن اوقات فراغت شهروندان شهر، ايجاد فضاي تفريحي ورزشي براي شهروندان، ايجاد اشتغال، جذب گردشگران داخلي و خارجي منطقه، در نظر گرفته شده و با توجه به سرانه مراکز تفريحي و ورزشي منطقه مي تواند نقش بسزايي در شهر ايفا نمايد.

نحوه خرید کاندوم در پرند

هموطنان عزیزمان برای خرید کاندوم در پرند کافی است محصولات مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه نمایند و بعد از ورود اطلاعات پستی سفارش خود را تکمیل نمایند. ما مجموعه ای از بهترین کاندوم های موجود در بازار را برای شما فراهم کرده ایم که با کلیک روی گزینه های زیر می توانید آنها را مشاهده نموده و خرید نمایید :

کاندوم فضایی ( خاردار درشت )

کاندوم خاردار

همکاران ما در مجموعه کاندوم استار بعد از بررسی سفارش شما ، در سریع ترین زمان ممکن آن را پردازش کرده و از طریق پست یا پیک ارسال می کنند. لازم به ذکر است که ارسال ها از تهران صورت می گیرد و امکان دارد هزینه پیک در ساعات شلوغ و پرترافیک اندکی زیاد باشد. همکاران بخش پشتیبانی بعد از دریافت سفارش با مشتریان تماس می گیرند تا در خصوص نحوه ارسال با پیک یا پست با آنها صحبت کنند.

ما تمام تلاش خود را در راستای حفظ اطلاعات و حریم شخصی مشتریان انجام می دهیم . به همین دلیل بسته بندی ها کاملا محرمانه بوده و هیچ نام و نشانی از محصولات زناشویی و مجموعه کاندوم استار روی آن درج نمی شود. حتی کارکنان اداره پست هم اطلاعاتی از محصولات داخل بسته ندارند.

فروشگاه اینترنتی کاندوم استار دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن، تجارت و همچنین نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. بنابراین می توانید یک خرید کاملا مطمئن را با ما تجربه کنید.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.