دانستنی های جنسی

راهنمای اولین رابطه جنسی برای مردان

اولین رابطه جنسی در مردان

ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ رابطه جنسی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ . زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺎﻣﺰد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ در ﺳ.ﮑ.ﺲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺲ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ نه. اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب و ﻓﺸﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﺎ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وارد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﻮم، آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻼ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺳ.ﮑ.ﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺑﺎﮐﺮه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﻬﺎ از ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ به شما ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ارﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ آﺷﻔﺘﻪ می شود ، ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮ ﺳ.ﮑ.ﺲ زیاد هیجان زده نشوند.
ﻗﻄﻌﺎ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﯽ را در ﯾﮏ ﮐﻠﻮپ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮏ متل کار را با او ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ، واﻗﻌﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ او ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎر اوﻟﺘﺎن اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺰدی ﺟﺪی ﺑﺎ ﯾﮏ زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای دو ﻣﺎه ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺮز ﻓﮑﺮ زﻧﺘﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﺪ . ﺑﻪ نظر ﻣﻦ، اﻏﻠﺐ زﻧﻬﺎ از داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎر اوﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﻠﻖ آﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدش ﺷﮏ ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺪارﯾﺪ.

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

ﻫﻤﻪ می دانند ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آمیزش جنسی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻮع ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪۀ آن ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ای آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را دارﯾﺪ. اﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﻤﺎ از ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .( اﯾﻨﻘﺪرﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.)

ﮐﺎﻧﺪوم ﺑﺨﺮﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺪوم در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ، از درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺧﻮدداری کنید . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪوﻣﻬﺎ را از ﻗﺒﻞ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ . ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﻮک ﺟﻠﻮﺋﯽ ﮐﺎﻧﺪوم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آﻧﺮا ﺗﺎ آﺧﺮ روی آلت تان ﺑﮑﺸﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺎﺷﯿﺪ

پاکیزگی

آراﺳﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ . ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻨﻬﺎﯾﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﯿﺰ و ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ روز دوش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺷﺮت ﺗﻤﯿﺰ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ، ﺷﺮﻣﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎن را ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮕﻬﺪارید . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی اﻃﺮاف آﻟﺖ را ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ وﻟﺨﺮﺟﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺿﺮری ﻧﺪارد.

ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮد را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن می دهد در اوﻟﯿﻦ رابطه جنسی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻓﯽ روی ﺧﻮد دارﯾﺪ . وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺰال ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﯾﺪ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ آﺑﻬﺎ از آﺳﯿﺎب ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺰرگ ﻓﺮا رسید ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺰال ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ

ﺣﺎﻻ وﻗﺘﺶ اﺳﺖ

رابطه جنسی

وﻗﺘﯽ آن ﺷﺐ ﯾﺎ روز ﺑﺰرگ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ، آرام و ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﺻﻼ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺘﺎن را ﮔﻢ ﮐﻨﯿﺪ . ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ای وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ، ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری که می توانی انجام دهید این است ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت را ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص دهید.

وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ابطه ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ، اﻧﺰال اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ . اﻣﺎ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ شد ، ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ و ﻫﻤﺨﻮاﺑﯽ در اﺻﻞ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای س.ک.س.

ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

او زن ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﺑﺮای ﻧﻮازش ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺪﻧﺶ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ . دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ، ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﻠﯿﺴﯿﺪ، او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و زﺑﺎﻧﺘﺎن را روی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرها او را دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺑﺪﻧﺶ ﻫﻢ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ، وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط را ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ. و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از زﺑﺎﻧﺘﺎن، دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن و آﻟﺘﺘﺎن ﺑﺮای ﻧﻮازش واژن اﺳﺘﻔﺎده کنید.

از ﺣﻮاس ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

از آﻧﭽﻪ دور و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﻮ ﺑﮑﺸﯿﺪ . ﻣﺰه دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﭽﺸﯿﺪ . ﻧﺮﻣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ارﺿﺎ ﺷﺪن از ﺧﻮد در ﻣﯽ آورد ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺪﻧﺶ را ﻧﻈﺎره ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ وﻓﻖ می دهد.

ﻓﻘﻂ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎد، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ وی ﻣﯿ ﺸﻮد آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻮدﺗﺎن می شود . ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎز و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﺪ.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.