رابطه جنسی مدرن

کم شدن میل جنسی بر اثر زندگی مدرن

محققان طی تحقیقات مختلف به این نتیجه رسیده اند که نگرانی های اقتصادی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، باعث کاهش میل ...

ادامه مطلب